CZ | EN

Detailed Legal Excellence

Detail Legal Excellence
SALAJKA & PARTNERS

Nabízené služby

Obchodní právo a právo obchodních společností

SALAJKA & PARTNERS poskytuje právní podporu pro veškeré úkony související s korporátní agendou obchodních společností. Jedná se především o právní poradenství při zakládání obchodních společností, procesech změn v obchodních společnostech, zvyšování a snižování základního kapitálu, organizování valných hromad, zastupování v řízeních před obchodním rejstříkem a v řízeních o udělení podnikatelských oprávnění.

Dokonalá znalost místního prostředí z nás činí ideálního partnera pro poskytování právního poradenství obchodním společnostem existujícím i nově zakládaným. Poskytujeme komplexní právní poradenství ve všech obchodních záležitostech, včetně navazující přípravy obchodněprávní smluvní dokumentace, včetně spotřebitelských smluv.

Fúze, akvizice a private equity

SALAJKA & PARTNERS poskytuje svým klientům vysoce kvalifikované poradenství v oblasti fúzí, akvizic a private equity. Jedná se zejména o právní poradenství v oblasti koupě závodu nebo jeho části, převody akcií či obchodních podílů a přeměny společností.

Právní poradenství SALAJKA & PARTNERS v oblasti fúzí a akvizic zahrnuje celý proces od vytvoření základní struktury, due diligence, přípravy relevantní dokumentace, až po následnou činnost, doprovázející celou transakci. Úzce spolupracujeme s partnery z oblasti daňového a účetního poradenství za účelem maximální efektivity dané transakce.

Veřejné zakázky

SALAJKA & PARTNERS poskytuje komplexní právní služby v oblasti veřejných zakázek a práva veřejného investování. Jedná se o právní služby týkající se administrace zadávacích řízení, a to včetně přípravy veškerých podání a související smluvní dokumentace.

Právní podporu ve veřejných zakázkách poskytujeme jak klientům z řad veřejných zadavatelů, tak i klientům ucházejících se o získání veřejné zakázky.

Zastupujeme klienty v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Občanské právo

SALAJKA & PARTNERS poskytuje klientům komplexní právní poradenství v občanském právu. Jedná se zejména o poradenské a organizační právní služby v oblasti správy osobního a rodinného majetku, investic, práva dědického a zastupování klientů v neobchodních sporech. Zaměřujeme se na restituční nároky a spory týkající se náhrady škody, včetně škod uplatňovaných vůči státu na základě zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.

Dále se věnujeme právu rodinnému, manželskému a právu společného jmění manželů, jakož i aspekty rozvodovými, se zaměřením na výživné zletilých i nezletilých dětí. Poskytujeme rovněž právní poradenství např. při převodu věcí nemovitých i movitých, při poskytnutí a přijetí půjček, jejich zajištění a při přípravě smluv. Zajišťujeme advokátní úschovy.

Sporná agenda

SALAJKA & PARTNERS poskytuje svým klientům právní pomoc při řešení sporů v rámci soudního a rozhodčího řízení. Před řešením sporu v rámci soudního či rozhodčího řízení s klientem projednáme možnosti mimosoudního řešení sporu, což často souvisí s přípravou a sjednáním uzavření dohody o narovnání. Vždy důkladně analyzujeme pozici klienta ve sporu a následně navrhujeme vhodné varianty, jak postupovat při samotném jednání před soudem, a dále v rámci vyjednávací strategie s druhou stranou. Zajišťujeme kompletní přípravu veškerých procesních podání a klienta u soudu zastupujeme v rámci celého řízení.

Vymáhání pohledávek

SALAJKA & PARTNERS poskytuje klientům široké právní služby v oblasti správy a vymáhání pohledávek. Poskytujeme klientům komplexní služby mimosoudního i soudního vymáhání pohledávek, které jsou vždy přizpůsobeny charakteristikám daného portfolia pohledávek a specifickým požadavkům klienta. Jedná se zejména o právní služby spočívající v komunikaci s dlužníky, včetně přípravy a podání předžalobních výzev k úhradě. Pokud nedojde k vymožení pohledávky mimosoudní cestou, následuje prověřování majetkové situace dlužníka a souvisejících osobních a obchodních vztahů, na které zpravidla navazuje zahájení a vedení soudních, případně rozhodčích řízení vedoucích k pravomocnému přiznání nároku klienta. Zastupujeme klienta u všech jednání před soudem, jakož i v rámci nařizování a vedení exekucí ve spolupráci s exekutorskými úřady.

Insolvenční právo a restrukturalizace

SALAJKA & PARTNERS poskytuje komplexní právní služby v oblasti insolvenčního řízení a restrukturalizace. Jedná se především o zastupování věřitelů a dlužníků v insolvenčním řízení, právní poradenství při koupi a prodeji pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení, při akvizicích společností a aktiv v rámci insolvenčního řízení, jakož i při reorganizaci a restrukturalizaci společností.
Poskytujeme právní poradenství v rámci dohod o mimosoudním vyrovnání.

Nemovitosti a stavebnictví

SALAJKA & PARTNERS poskytuje právní služby týkající se projektů v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Jedná se především o právní poradenství v rámci nákupu a prodeje nemovitostí, pronájmu bytových, kancelářských a průmyslových prostor, provádění due diligence právního stavu nemovitostí, územního plánování a stavebního řízení, smluvních vztahů ve výstavbě, jakož i řešení sporných otázek vznikajících ve výstavbě.

Energetika

SALAJKA & PARTNERS poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti energetiky. Jedná se především o právní služby při získávání potřebných povolení, přípravy smluvní dokumentace a zastupování klientů ve správních a soudních řízeních.

Pracovní právo

SALAJKA & PARTNERS poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva. Jedná se především o právní poradenství týkající se manažerských a pracovních smluv a jiných pracovněprávních dokumentů upravujících vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, ukončování pracovních poměrů, jakož i řešení pracovněprávních sporů.

30. 6. 2016

Členové týmu SALAJKA & PARTNERS jsou autory nového článku

Odborný internetový deník EPRAVO.CZ publikoval článek Mgr. Radka Salajky, LL.M. a Mgr. Lenky Zbytovské, z advokátní kanceláře SALAJKA & PARTNERS na téma: „Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště zaměstnance“.

1. 2. 2016

SALAJKA & PARTNERS otevírá novou pobočku

Je nám potěšením Vám oznámit, že SALAJKA & PARTNERS otevírá novou pobočku ve Zlíně. Budeme se na Vás těšit na adrese Příkrá 441, PSČ 760 01 Zlín 1, Česká republika.

10. 7. 2015

Mgr. Radek Salajka, LL.M. je autorem nového článku

Odborný internetový deník EPRAVO.CZ publikoval článek Mgr. Radka Salajky, LL.M., z advokátní kanceláře SALAJKA & PARTNERS na téma: „Podmínky pro vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu ve světle novelizovaného zákona o spotřebních daních“.